بلاگ

۱۱ شهریور ۱۴۰۰
مدل اسکارف

مدل اسکارف Scarf چیست؟

مدل تعامل رفتاری اسکارف Scarf تعامل یکی از درمانهای جدی بر بسیاری آسیب های فردی و سازمانی است. …